Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

 

Αγαπητοί αναγνώστες,

καθώς ο πρώτος μήνας του σωτήριου έτους (ελπίζουμε) οδεύει προς το τέλος του, σας ενημερώνουμε για τις οικονομικές επιτροπές και την μία επιτροπή ποιότητας ζωής, που διεξήχθησαν.

Αρχίζοντας λοιπόν από αυτή (21-1-2021), όπως ενημερωθήκαμε από το μέλος της, δημ. σύμβουλο και αντιπρόεδρο ΔΣ, κ. Πέτροβιτς, αναφέρουμε το θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω παράκαμψης της κυκλοφορίας στην οδό Αιγαίου από την συμβολή της με την οδό Λογοθέτη μέχρι την συμβολή της με την οδό Αλικαρνασσού και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας».  Πρόκειται, όπως καταλάβατε για τη Βάρη και μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου “Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή” από την Περιφέρεια Αττικής.  Ανάδοχος εταιρεία ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε

Στην τεχνική έκθεση του αναδόχου αναφέρεται ότι οι εργασίες θα προκαλέσουν την διακοπή διέλευσης των οχημάτων επί της οδού Αιγαίου για 6 μήνες.  Αφού ενημερώνουν για την επιβεβλημένη σήμανση, αναφέρουν εκσκαφή συνολικού μήκους περίπου 408 μ. και απομάκρυνση κλαδιών επί της οδού Αλικαρνασσού, ως και επιχωμάτων, για να υπάρξει πλάτος κυκλοφορίας 5,50 μ.  Αυτό (για τα κλαδιά) δεν γίνεται αντιληπτό.  Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή λόγω εδάφους, κυρίως όμως λόγω πολύ μικρής οίκησης διαθέτει ελεύθερο χώρο για τις κινήσεις σκαπτικών, φορτηγών και άλλων μεγάλων οχημάτων.

Συγχρόνως προς αυτή την επιτροπή, διεξήχθη και η 4η οικονομική (21-1) με αρκετά σοβαρά θέματα στην ημερήσια, όπως και ένα εκτός και κατά το σύνηθες “ήρθε ασθμαίνοντας”…  Το συγκεκριμένο αφορούσε την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με μία και μόνη συμμετέχουσα εταιρεία για τις 9 κατηγορίες, αλλά και επανάληψη της διαδικασίας για την 10η, στην οποία δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.

Η 5η οικονομική στις 25-1-2021 είχε μόλις 5 θέματα στην ημερήσια, όλα ενδιαφέροντα αλλά προεξέχον το 5ο… 

Τίτλος: Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης λόγω υπόδειξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τίτλος εισηγητικού: Υπογραφή σύμβασης λόγω υπόδειξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Λόγω του ότι είναι αντιδεοντολογικό να μεταφέρουμε το περιεχόμενο αυτούσιο, αναφέρουμε μόνο κάποιες φράσεις από την ούτως ή άλλως περιορισμένης έκτασης εισήγηση των δέκα γραμμών, την οποία πάντως υπογράφει ο αντιδήμαρχος οικονομικών.

“Μετά την απόφαση 191/2020 του ΔΣ για τροποποίηση της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης μετ’ ανταλλάγματος μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΤΑΔ, που αφορά στην έκταση του Κάμπινγκ Βούλας και την υπόδειξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου…”

“…αποφασίσετε για α) τη λύση της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης…αζημίως…  β) την έγκριση υπογραφής της ανωτέρω όμοιας σύμβασης…”

Αναγκαστήκαμε γι’ αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα να στείλουμε απαντητικό mail προς την οικ. επ. δυόμισι σελίδων με την διαπίστωση ότι η διαχείριση αυτού του θέματος καθίσταται τουλάχιστον πλημμελής, όταν εισάγεται με αυτή την ελλιπέστατη και ασαφή εισήγηση εκ μέρους του δήμου.

Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία της απάντησης-τοποθέτησής μας.

Οπως προκύπτει από το  σχετικό έγγραφο προς την οικονομική επιτροπή της 25-1-2021 του τμήματος εσόδων και περιουσίας του δήμου, το θέμα αφορά την συναφθείσα τροποποιητική σύμβαση για την έκταση του Κάμπινγκ Βούλας.  Αυτή η έκταση έχει παραχωρηθεί με αντάλλαγμα από την ΕΤΑΔ στον δήμο ύστερα από σύμβαση 11-4-2017 και έχει ήδη υπομισθωθεί από τον δήμο προς τρίτους για εκμετάλλευση.

Κληθήκαμε εμείς, τα μέλη της επιτροπής (πιο συγκεκριμένα εγώ, ως η μόνη της αντιπολίτευσης μετέχουσα στην επιτροπή) και από τον πρόεδρο αυτής, δηλαδή τον δήμαρχο, να αποφασίσουμε για τη λύση της παραπάνω σύμβασης -σύμφωνα με την εισήγηση πάντα- και μάλιστα ΑΖΗΜΙΩΣ για τα δύο μέρη (τον δήμο και την ΕΤΑΔ) και ακόμη περαιτέρω να παράσχουμε έγκριση για την υπογραφή μιας “όμοιας σύμβασης” που αφορά την έκταση του Κάμπινγκ Βούλας.  Όλα αυτά δε, ζητήθηκε (δια της εισήγησης) να γίνουν εξαιτίας της επίκλησης μιας “υπόδειξης” (όπως χαρακτηρίστηκε στο κείμενο) του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν.) με αριθ. απόφ. 2642/2020.  Ακατανόητο!  Και ως προς την ουσία και ως προς την αιτία.  Αιφνιδιαστικά δε, ως προς τον τρόπο και τον χρόνο παρουσίασης του θέματος.  Κυρίως όμως πλημμελώς εισαγομένου προς συζήτηση λόγω έλλειψης στοιχείων, τα οποία και επισημάναμε:

  • Ποια είναι αυτή καθ’ αυτή η απόφαση του Ελ. Συν. του οποίου επίκληση γίνεται στο έγγραφο του τμήματος εσόδων και περιουσίας του δήμου;
  • Ποιος και γιατί προκάλεσε την σχετική δίκη;
  • Ποιοι ήταν οι διάδικοι;
  • Ποιο το ζητούμενο και εντέλει το ακριβές αντικείμενο της διαφοράς που οδήγησε στην έκδοση αυτής της απόφασης;

Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε η ελάχιστη ενημέρωση για ένα τόσο σημαντικό θέμα.  Επιπροσθέτως, επισημάναμε (με τη λιγοστή μας γνώση) ότι τα δικαστήρια ούτε γνωμοδοτούν, ούτε “υποδεικνύουν”, παρά μόνο και αποκλειστικά αποφασίζουν σχετικά με τις διαφορές που τίθενται ενώπιον τους.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω εκφράσαμε την εύλογη απορία μας για τον λόγο της λύσης της υφιστάμενης σύμβασης, τη στιγμή μάλιστα που μας ζητήθηκε να αποφασίσουμε για την υπογραφή μιας νέας “όμοιας”…  Η απορία μας επιτάθηκε ακόμη περισσότερο, όταν κληθήκαμε να αποφασίσουμε για τη λύση της σύμβασης “αζημίως”.  Αφού δεν γνωρίζουμε τον λόγο λύσης της, τίνι τρόπω θ’ αποκλείσουμε τυχόν υπαιτιότητα της ΕΤΑΔ και εν συνεχεία παραίτηση τυχόν αξιώσεων του δήμου εις βάρος της;

Η δε παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στις τυχόν συνέπειες ή εν δυνάμει ευθύνες του δήμου σε αυτή την περίπτωση της  λύσης της σύμβασης (11-4-2017) έναντι των υπομισθωτών της έκτασης, δηλαδή ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, σε ποια θέση θα μπορούσε να μας φέρει, δεδομένου ότι δεν είχαμε παρά ελάχιστη ενημέρωση επί του θέματος;

Χωρίς επίσης, την αποστολή της συγκεκριμένης απόφασης του Ελ. Συν. προς τα μέλη της οικ. επ., ώστε να έχουν πλήρη γνώση του περιεχομένου, απολύτως ευνόητο ότι δεν μπορούν και ενδεχομένως δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν στο θέμα.  Ενα θέμα που ετέθη προ ανωτάτου δικαστηρίου, Ελεγκτικό Συνέδριο!

Κατά την γνώμη μας, η ενημέρωση εκτός του ότι θα έπρεπε να είναι πλήρης, πρωτίστως θα έπρεπε να είναι έγκαιρη, ούτως ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος για την μελέτη αυτής.  Σημειωτέον επίσης, ότι τα θέματα νομικής υπόστασης χρειάζονται, πέραν του ικανού χρόνου, άρτια και εξειδικευμένη γνώση.  Επομένως, τα μέλη της οικ. επ. διαθέτουν αυτή την απαραίτητη γνώση; (Εγώ πάντως, όχι).

Θα μπορούσε επί παραδείγματι, να αποσταλεί αναλυτικό και πλήρες εισηγητικό, συνοδευόμενο από συν-αποστολή προεχόντος της επικαλουμένης απόφασης του Ελ. Συν.  Αυτό δε, θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ένα Σ/Κ, κατά το οποίο εξάλλου, δεν είναι εφικτό να αναζητηθούν πληροφορίες ή έγγραφα, καθ’ όσον οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν.

Δεδομένων τούτων και καθώς το θέμα του Κάμπινγκ Βούλας αποτελεί ζήτημα μείζονος και θεμελιώδους σημασίας για τους δημότες-κατοίκους, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, ζητήσαμε την απόσυρση του 5ου θέματος, ενώ στην περίπτωση που αυτό δεν γινόταν, δηλώσαμε ότι ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment